Epidote

Epidote

Epidote is often found with marble.